Dobry Start – 300 zł dla każdego ucznia

UWAGA!

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Klauzula informacyjna dotycząca świadczeń

Uwaga! Ważne! Świadczenie „Dobry Start” (300+) nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole! Program Dobry Start nie obejmuje również studentów!

Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że od 1 sierpnia 2019r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o świadczenie „Dobry start” drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12. Informacje oraz pomoc w wypełnianiu wniosków można uzyskać w pokojach: nr 9, nr 14 oraz Biurze Obsługi Interesanta, a także pod numerem telefonu 54 282 20 59, wew. 31 lub 36.

W przypadku świadczenia „Dobry start” wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

UWAGA! Wniosek złożony po terminie, czyli po 30 listopada pozostaje bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
  • Termin załatwienia Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.
  • Osoba kontaktowa Angelika Jętczak, Agnieszka Smardzewska, Katarzyna Rogowska, Paula Strzelecka
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87 - 700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Interesanta
   pokój nr 9 i 14
  • Telefon kontaktowy 54 282 20 59 wew. 31 i 36
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87 - 700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Interesanta
   pokój nr 9 i 14
  • Wymagane dokumenty WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START
  • Opłaty brak opłat
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Świadczenie „Dobry Start” przysługuje, w wysokości 300 zł, raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Otrzyma je każda rodzina  niezależnie od posiadanego dochodu. Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

   Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

   W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

   Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

   W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

   Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole! Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

   Ważne!

   W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie. Nie zgłoszenie zmian może spowodować powstanie świadczeń nienależnie pobranych, które podlegają zwrotowi wraz z odsetkami!

   Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, jest obowiązana do jego zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:

   1) świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;

   2) świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;

   3) świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

   Od kwot nienależnie pobranego świadczenia dobry start naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

  • Podstawa prawna
   UCHWAŁA Nr 80 RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. z 2018 r. poz. 514).
   ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2018 r.w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).
   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1343)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian