Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-08-22 15:35:17 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.08.2019 r. znak: PL.6733.24.9.2019.MZ o wydanej decyzji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: zagospodarowaniu terenu zespołu dworsko-parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej - placówka wsparcia dziennego na działkach nr 132/18 i 132/20 w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski     O B W I E S Z C Z E N I E   Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27… Szczegóły
2 2019-08-22 14:26:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.08.2019 r. znak: PL.6220.7.18.2019.DS o wniesionym odwołaniu w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.07.2019 r. znak: PL.6220.7.13.2019.DS dla zamierzenia polegającego na: "Budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej (w celu nawadniania upraw), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego" na działce nr 59/18 w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale… Szczegóły
3 2019-08-21 10:59:24 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 sierpnia 2019 Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 11:30 w sali 107  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Temat posiedzenia: Realizacja uchwał Rady… Szczegóły
4 2019-08-21 10:56:48 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 sierpnia 2019 Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku (piątek) o godz. 12:30 w sali 107, odbędzie się posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Temat posiedzenia: Zaopiniowanie projektów uchwał.… Szczegóły
5 2019-08-21 10:51:08 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 sierpnia 2019 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku (piątek) o godz. 11:00 w sali 107, odbędzie się posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Temat posiedzenia: Zaopiniowanie projektów uchwał.… Szczegóły
6 2019-08-21 10:49:07 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 sierpnia 2019 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku (piątek) o godz. 9:30 w sali 107, odbędzie się posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Temat… Szczegóły
7 2019-08-21 10:44:50 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 sierpnia 2019 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku (piątek) o godz.10:00 w sali 107, odbędzie się posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Temat posiedzenia:… Szczegóły
8 2019-08-20 14:07:11 Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży z dnia 20.08.2019 r. WYKAZ Lokali przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.… Szczegóły
9 2019-08-20 14:00:10 Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 sierpnia 2019 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XII Sesję Rady… Szczegóły
10 2019-08-16 22:02:57 Zapytanie ofertowe - „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski – IX etap”. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Aleksandrów Kujawski reprezentowana przez Wójta Gminy Andrzeja Olszewskiego z siedzibą przy ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, tel./fax 54-282-2059, 54-282-2031. Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 07:30-… Szczegóły
11 2019-08-16 13:41:50 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.… Szczegóły
12 2019-08-16 11:48:18 Zapytanie ofertowe na „Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć z języka hiszpańskiego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację II” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020” Szczegóły
13 2019-08-16 11:40:36 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentu „Strategii Elektromobilności dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 - 2040” Szczegóły
14 2019-08-16 10:52:12 Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Ośno odbytego w dniu 12 sierpnia 2019 r. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Ośno odbytego w dniu                               12 sierpnia 2019 r. Szczegóły
15 2019-08-16 10:46:47 Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Rudunki odbytego w dniu16 lipca 2019 r. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Rudunki odbytego w dniu                           16 lipca 2019 r. Szczegóły
16 2019-08-16 10:19:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.08.2019 r. znak: PL.6220.10.13.2019.DS o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalnym, zbiornikiem na ścieki socjalno-bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w… Szczegóły
17 2019-08-16 10:11:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.08.2019 r. znak: PL.6220.10.10.2019.DS o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie budowy hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalnym, zbiornikiem na ścieki socjalno-bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3… Szczegóły
18 2019-08-14 08:21:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.08.2019 r. znak: PL.6733.22.7.2019.MZ o zebranym materiale dowodowym w sprawie budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr 41/1, 43/14 w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski   O B W I E S Z C Z E N I E  Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
19 2019-08-14 08:03:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.21.8.2019.MZ z dnia 13.08.2019 r. o zebranym materiale dowodowym w sprawie budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr 102, 91/2, 90/2, 89/2, 88/2, 76/2, 75/2 w obrębie ewidencyjnym Goszczewo oraz na terenie działki nr 111 położonej w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E  Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
20 2019-08-09 14:45:20 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.08.2019 r. znak PL.6733.29.2.2019.MZ w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 102/1, 109, 110/1, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
21 2019-08-09 14:43:46 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.08.2019 r. znak: PL.6220.17.15.2018.AE o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko wraz z jego uzupełnieniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na " Rozbudowie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych na działkach nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2, i 91 w miejscowości Kuczek OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  33  ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o… Szczegóły
22 2019-08-09 14:38:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.08.2019 r. znak PL.6733.28.2.2019.MZ w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 83/1, 33/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
23 2019-08-09 14:34:13 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 85/1, 25/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
24 2019-08-09 14:32:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.08.2019 r. znak: PL.6220.6.22.2018.AE w sprawie możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko wraz z jego uzupełnieniem z dnia 25.07.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: "Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton" na terenie działek nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  33  ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o… Szczegóły
25 2019-08-09 14:26:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.08.2019 r. znak PL.6733.32.2.2019.MZ w sprawie budowy napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z rozdzielnicą kablową w obrębie ewidencyjnym Przybranowo na terenie działek nr 188/13, 188/8, 187/20, 184, 168, 164/26, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
26 2019-08-08 15:22:52 OBWIESZCZENIE     Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  33  ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji… Szczegóły
27 2019-08-08 08:00:04 Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie gminnej ewidencji zabytków Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie gminnej ewidencji zabytków Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Wójt jest zobowiązany do… Szczegóły
28 2019-08-06 16:28:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.08.2019 r. znak PL.6733.18.7.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą sieci T-Mobile Polska S.A. na terenie działki nr 447/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
29 2019-08-06 09:20:57 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nt. uchwały antysmogowej Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nt. uchwały antysmogowej Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia… Szczegóły
30 2019-08-05 11:54:29 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6220.11.12.2019.DS z dnia 18 lipca 2019 r. zawiadamiające o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „OPOKI III”, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych na działkach nr 103, 104 oraz 105 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski” na wniosek Pana Michała Puczyńskiego oraz, że organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski. OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku… Szczegóły
« 1 2 3 4 125 126 127 »