Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 01 października 2018 r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21października 2018 r.

Komunikat
Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 01 października 2018 r.

o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21października 2018 r.

 1. Gminna Komisja Wyborcza na podstawie art. art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski przyznaje numery zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów, które nie zarejestrowały żadnej listy w wyborach do sejmiku województwa i w wyborach do rad powiatów.
 2. Gminna Komisja Wyborcza przyzna numery:

  1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego we Włocławku I.
  2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.

  Gminna Komisja Wyborcza w Aleksandrowie Kujawskim przyzna numery, w drodze losowania, w dniu 1 października 2018 r. o godz. 16.00  w siedzibie Komisji – Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12 pokój nr 105.

 3. Losowanie będzie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Komisji w następujący sposób:
  1) Komisja ustala, które komitety zarejestrowały swoje listy w więcej niż jednym okręgu, lecz nie spełniły warunków do otrzymania jednolitego numeru.
  2) Losowanie: do pierwszej grupy kopert będą włożone kartki z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów.

  Do drugiej grupy kopert zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych.
  Czynności losowania dokonają dwaj członkowie Komisji. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba – nazwy komitetów.

 4. Wyjęte kartki będą zszywane i stanowić one będą dokumentację losowania.
 5. Następnie Komisja nada w drodze losowania listom zarejestrowanym w jednym okręgu numery następujące po już nadanych. Losowanie numerów dla tej grupy list przeprowadza się jak w pkt. 3 ppkt. 2.
 6. Z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół.

Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Paczkowska

Informacje

Rejestr zmian