Środowisko – Obwieszczenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.03.2020r. znak: PL.6220.21.13.2019.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C na odcinku Żyrosławice – Przybranowo na odcinku km 0+000 do km 2+770” na działce nr 42 w miejscowości Opoki oraz działkach nr 53, nr 89/2 i nr 103/1 w miejscowości Opoczki , gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.03.2020 r. znak: PL.6220.1.3.2020.DS o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na budowie stacji paliw na działkach nr 72/5 i nr 72/6 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24.03.2020 r. PL.6220.19.9.2019.DS o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wody podziemnej w ilości większej niż 10m3;h obejmującego: wykonanie obudowy, głowicy i zamontowanie pompy w otworze nr 1 stanowiącym ujęcie wody podziemnej, ujmującym czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie działki nr 154/3 w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.03.2020 r. znak PL.6220.25.9.2019.DS w sprawie zebranego materiału dowodowego dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie studni głębinowej na terenie działki nr 147/4 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.03.2020 r. znak PL.6220.6.34.2018.AE w sprawie zawieszenia postępowania dot. wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 2.03.2020 r. znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.10 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz okreslające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Odbudowie budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932 Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.02.2020 r. znak: PL.6220.20.11.2019.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce nr 190/1 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.02.2020 r. znak: PL.6220.11.22.2019.DS o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zamierzenia polegającego na: Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża OPOKI III, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych na działkach nr 103, 104 oraz 105 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Rozporządzenie nr 1/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego,brodnickiego,bydgoskiego,chełmińskiego,golubsko-dobrzyńskiego,grudziądzkiego,inowrocławskiego,lipnowskiego,mogileńskiego,nakielskiego,rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego,toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.02.2020 r. znak WA.RUZ.421.425.2019.JSM w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopranego Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.02.2020 r. znak: PL.6220.21.16.2019.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+770″ na terenie działki nr 42 w miejscowości Opoki oraz na terenie działek nr 53, 89/2, 103/1 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.01.2020 r. znak:PL.6220.8.27.2018.AE o wydanym postanowieniu o omyłce pisarskiej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.07.2019 r. znak: PL.6220.8.23.2018.AE dla zamierzenia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn” Szczegóły
Artykuł 31.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.01.2020 r. znak: PL.6220.6.31.2018.AE o kolejnym uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko z dnia 08.01.2020 r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton, wymiana zbiornika do magazynowania ON o pojemności 20 m3, budowie zbiornika uśredniającego na ścieki o pojemności 280 m3 szczelnego z betonu oraz rozbudowa zakładu o pomieszczenia do magazynowania wyrobów mrożonych na działkach nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.01.2020 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego-mostu stałego i mostu tymczasowego, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące kanału technologicznego, likwidacja odcinka rowu przydrożnego budowa wlotu W1 z kanalizacji deszczowej, przebudowa i budowa umocnień brzegowych koryta cieku, odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do wód cieku Tązyna zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającą wpływ na warunki przepływu wód, zlokalizowanie części inwestycji w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.01.2020 r. znak:PL.6220.20.8.2019.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 190/1 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.01.2020 r. znak: PL.6220.25.3.2019.DS o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: budowie studni głębinowej na działce nr 147/4 w Grabiu, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrow Kujawski z dnia 10.01.2020 r. znak: PL.6220.17.24.2018.AE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegajacego na: „Rozbudowie zakładu produkcji wyrobów i tworzyw sztucznych na terenie działek nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2 oraz 91 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.01.2020 r. znak: PL.6220.21.12.2019.DS o przekazaniu uzupełnienia KIP do ponownego zaopiniowania dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+770″ na terenie działki nr 42 w miejscowości Opoki oraz na terenie działek nr 53,89/2,103/1 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.12.2019 r. znak: WOO.420.1.2018.ADS.36 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu II przedsięwzięcia „Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, odcinek Ciechocinek-granica województwa” Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.12.2019 r. znak: PL.6220.10.23.2019.DS o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: budowie hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalny, zbiorniki na ścieki socjalno bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.12.2019 r. znak: PL.6220.15.12.2019.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na :Budowie GPZ Aleksandrów Kujawski wraz z linią zasilającą 110 kV na działkach nr 73/1, 134/3, 134/2 i 102/1 w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 04.12.2019 r. znak DOOŚ.WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.2 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na ,,Odbudowie budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932 Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.12.2019 r. znak: PL.6220.20.3.2019.DS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Budowie studni głębinowej” na działce nr 190/1 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia PL.6220.6.28.2018.AE z dnia 04.12.2019 r. o kolejnym uzupełnienie z dnia 27.11.2019 r. raportu oddziaływania na środowisko pn. „Zakup instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton, wymiana zbiornika do magazynowania ON o pojemności 20 m3, budowa zbiornika uśredniającego na ścieki o pojemności 280 m3 szczelnego z betonu oraz rozbudowa zakładu o pomieszczenia do magazynowania wyrobów mrożonych” dla zamierzenia w miejscowości Rudunki na działkach nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.12.2019 r. znak: PL.6220.17.21.2018.AE o zebranym materiale dowodowym dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn: „Rozbudowa zakładu produkcji wyrobów i tworzyw sztucznych na terenie działek nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2 oraz 91 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.12.2019 r. znak: PL.6220.19.3.2019.DS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn” Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wody podziemnej w ilości większej niż 10m3/ h obejmującego: wykonanie obudowy, głowicy i zamontowanie pompy w otworze nr 1, stanowiącym ujęcie wody podziemnej, ujmującym czwartorzędowy poziom wodonośny” na terenie działki nr 154/1 w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.11.2019 r. znak: PL.6220.15.9.2019.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Budowie GPZ Aleksandrów Kujawski wraz z linią zasilającą 110 kV” na działkach nr 73/1, 134/3, 134/2 oraz 102/1 w miejscowości Ośno, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.11.2019r. znak: PL.6220.21.6.2019.DS o zmianie wniosku inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+770″ na działce nr 42 w miejscowości Opoki oraz działkach nr 53, 89/2, 103/1 w miejscowości Opoczki Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.10.2019 r. znak PL.6220.21.2.2019.DS w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+770″ na terenie działki nr 42 w miejscowości Opoki oraz na terenie działek nr 53, 89/2, 103/1 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.10.2019 r. znak: PL.6220.6.25.2018.AE o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniami z dnia 25.07.2019 r. oraz dnia z 11.10.2019 r. dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton” na terenie działek nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki Szczegóły